HACCP
Požární ochrana
Bezpečnost práce
Ostatní


LEGISLATIVA TÝKAJÍCÍ SE HACCPZMĚNA LEGISLATIVY


Věstník MZE 2/2010 všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů a podmínky pro jeho certifikaci

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument se nevztahuje na provozovny stravovacích služeb podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ LEGISLATIVA


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny
Nařízení EP a Rady č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS
SANCO 1955/2005 a SANCO 3069/2004 návod pro implementaci postupů založených na principech HACCP a usnadnění HACCP v malých potravinářských podnicích
Codex Alimentarius Kodex hygienické praxe pro předvařené a vařené potraviny ve veřejném stravování


NÁRODNÍ LEGISLATIVA


Věstník MZE 1/2000 všeobecné požadavky na systém kritických bodů HACCP a podmínky pro jeho certifikaci

Zrušeno od 1.1.2011
Zákon 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů o potravinách a tabákových výrobcích a prováděcí komoditní vyhlášky (§ 3, odst. 1, písm. g) (úplné znění zákona o potravinách - 456/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky v platném znění)
Vyhláška 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (§ 38) (nahrazuje Vyhlášku 107/2001 Sb.)
Vyhláška 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (mění Vyhlášku 137/2004 Sb.)
Vyhláška č. 113/2005 Sb. o označování potravin
Vyhláška 147/1998 Sb., 196/2002 Sb. a 161/2004 Sb. o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby

Pozn.: pro provozovatele potravinářských podniků to však neznamená, že nemusejí mít zavedený systém kritických bodů HACCP.
Zákon 258/2000 Sb. a 274/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochraně veřejného zdraví
Zákon 166/1999 Sb. a 332/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů veterinární zákony
Zákon 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochraně spotřebitele
Zákon 505/1990 Sb. a 119/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o metrologii


TERMÍNY POVINNÉHO ZAVEDENÍ HACCP

Pro výrobce potravin od 1. ledna 2000
Pro provozovatele stravovacích služeb od 1. května 2004
Pro všechny provozovatele potravinářských podniků,
kteří uvádějí potraviny do oběhu
od 1. května 2005


 
© 2005 - 2014 HACCP Consulting