HACCP




















Požární ochrana




Bezpečnost práce




Ostatní










NABÍDKA SLUŽEB V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

NEPLNÍTE ÚKOLY NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY?

NEMÁTE ZAVEDENOU DOKUMENTACI
POŽÁRNÍ OCHRANY?

RÁDI VÁM POMŮŽEME!




POŽÁRNÍ OCHRANA

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně stanoví povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Mezi základní povinnosti patří především začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí a dle tohoto začlenění v souladu s Vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb. zpracovaní předepsané dokumentace požární ochrany, provádění pravidelných preventivních prohlídek a školení zaměstnanců o požární ochraně.

Začlenění provozovny a vypracování dokumentace požární ochrany
může provádět pouze odborně způsobilá osoba
vedená v katalogu Ministerstva vnitra ČR.


ODPOVĚDNOST ZA PLNĚNÍ POVINNOSTÍ
NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY


Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce.

Za porušení povinností na úseku požární ochrany může orgán státního požárního dozoru uložit pokutu až do výše 1 000 000,- Kč


NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ
VÁM NABÍZÍME


 • začlenění provozovaných činností dle požárního nebezpečí
 • zpracování kompletní dokumentace požární ochrany
 • školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně
 • školení zaměstnanců o požární ochraně
 • provádění odborné přípravy preventivních požárních hlídek
 • provádění odborné přípravy preventistů požární ochrany
 • výkon funkce požárního technika organizace
 • výkon funkce preventisty požární ochrany
 • vybavení provozovny hasicími přístroji, jejich periodickou
  údržbu a kontroly
 • zastupování organizace při kontrolách a jednáních s orgány
  státního požárního dozoru

   
  © 2005 - 2014 HACCP Consulting